Cobas t 411

Analizatori më i mirë

Menaxhimi i reagenteve

  • 4 Rak ftohës me 6, 8 ose 10 pozicione reagentes
  • 3 Rak për kalibratoret dhe kontrollet
  • Regjistrimi dhe menaxhimi automatik i reagenteve
  • Gjurmim me Radio Frekuence e RegentA ve RIDF *
  • Linux (DEBIAN)
  • Program QC perfshire Levi-Jennings
  • Baza e të dhënave e rezultateve krejtësisht e gjurmueshme duke përfshirë dhe kurbat e kalibrimit
Programi
  • Linux (DEBIAN)
  • Program QC perfshire Levi-Jennings
  • Baza e të dhënave e rezultateve krejtësisht e gjurmueshme duke përfshirë dhe kurbat e kalibrimit