Title Image

XL 200

Analizator Biokimik me qasje plotësisht të automatizuar me kapacitet prej 200 teste/orë (teste fotometrike) dhe 400 teste/orë me ISE (Na/K/Cl/Li). Rotori i reagjentëve me 30 pozicione me ftohje në bord, softuer të përshtatshëm dhe panel të gjerë të kontrollit të cilësisë.

 

Pershkrimi në PDF

Shkarko

 

Kategoritë : , Tag:

Shpërndarja e mostrave dhe reagentëve

 • Vëllimi i mostrës: 2-70 µl (0,2 µl për hap)
 • Vëllimi i reagentit: R1 50-300 µl (1 µl për hap), R2 10-200 µl (1 µl për hap)
 • Sonda shpërndarëse e pajisur me sensor të nivelit të lëngut dhe detektor të përplasjes
 • Hollim automatik i mostrave dhe kalibratorëve

Ekonomizimi

 • Vëllim minimal të reaksionit: 180 µl
 • Kivetat e reaksionit të ripërdorshme

Sistemi i përzierjes

 • Përzierës të pavarura
 • 3 shpejtësi përzierjeje të zgjedhura nga përdoruesi

Kontrolla e kualitetit

 • Mund të përdoren 4 nivele të kontrollës së kualitetit
 • Grafikët Levey-Jennings
 • Diagramet Twin Plot për monitorimin e gabimeve sistematike dhe të rastësishme

Njësia e zhvillimit të reaksionit 

 • 45 kiveta qelqi të forta të ripërdorshme
 • Mundësia e zëvendësimit të kivetës individuale
 • Stacioni i larjes – shpëlarje dhe tharje e kivetës në 8 hapa
 • Matja automatike e provës së verbër para analizës
 • Temperatura e reaksionit 37°C ± 0,2°C

Rotori i mostrave

 • 39 pozicione për mostra, provat e verbëra, standarde, kalibratorë, kontrolla dhe tretësira të ISE
 • Tuba primarë 5, 7 dhe 10 ml, tuba dhe mbajtës mostre të sistemit vakum
 • Mostra STAT me prioritet në çdo pozicion
 • Mundësia e programimit deri në 99 rotorë virtual

Rotori i reagjentëve

 • 50 pozicione, për reagjentë 20 ml, 50 ml, tub 5 ml me adapter
 • Hapësira e reagjentëve me Peltier/ftohës ajri (8-12°C)
 • Opcioni për të përdorur një reagjent për disa teste njëkohësisht

Softueri

 • Interface i përshtatshëm i përdoruesit
 • Lidhja me sistemin LIS
 • Metodat statistikore të përpunimit të rezultateve
 • Eksportimi i të dhënave në formatin e zgjedhur

Monitorimi i matjeve

 • Indikacion vizuel me ngjyrë i analizës së mostrës
 • Mundësia e monitorimit të reaksionit në kohë reale
 • Monitorimi i vëllimit të reagjentit

Raporte informative mbi gjendjen e analizatorit

sqSQ