Title Image

XL 640

Analizator biokimik plotësisht i automatizuar me 640 teste/orë, me ISE (Na/K/Cl/Li) dhe rrjetë difraksioni për matje me rezolucion të lartë. Në bord mund të vendosen deri në 50 mostra dhe 56 pozicione për reagjentë, të pajisur me frigorifer, me mundësi të operimit STAT. XL 640 përmban kontroll të gjerë të kualitetit, i përshtatshëm për përdoruesin dhe konsum të ulët.

 

Pershkrimi në PDF

Shkarko

 

Kategoritë : , Tag:

Shpërndarja e mostrave dhe reagentëve

 • Vëllimi i mostrës: 2-70µl (0,2 µl për hap)
 • Vëllimi i reagjentit: R1 50-300 µl (1 µl për hap), R2 10-300 µl (1 µl për hap)
 • 3 sonda shpërndarëse (mostra, R1, R2) të pajisura me sensor të nivelit të lëngut dhe detektor të përplasjes
 • Hollim automatik i mostrave dhe kalibratorëve
 • Detektim të koagulimit

Ekonomizimi

 • Vëllim minimal të reaksionit: 180 µl
 • Kivetat e reaksionit të ripërdorshme

Sistemi i përzierjes

 • 2 përzierës të pavarur
 • 3 shpejtësi përzierjeje të zgjedhura nga përdoruesi

Kontrolla e kualitetit

 • Mund të përdoren 4 nivele të kontrollës së kualitetit
 • Grafikët Levey-Jennigs
 • Diagramet Twin Plot për monitorimin e gabimeve sistematike dhe të rastësishme

Njësia e reaksionit me stacion larjeje

 • 72 kiveta qelqi të forta të ripërdorshme
 • Mundësia e zëvendësimit të kivetës individuale
 • Stacioni i larjes – shpërlarje dhe tharje e kivetës në procedurë me tetë hapa
 • Matja automatike e provës së verbër para analizës

Rotori i mostrave

 • 80 pozicione për mostra, provë të verbër, standarde, kalibratorë, kontrolla dhe mundësi të testeve ISE
 • Tuba primarë 5, 7 dhe 10 ml, tuba dhe mbajtës mostre të sistemit vakum
 • Mostra STAT me prioritet në çdo pozicion
 • Rotori shtesë për 80 mostra

Rotori i reagjentëve 

 • 56 pozicione, mbajtës reagentësh 20 ml, 50 ml, tub 5 ml me adapter
 • Hapësira e reagjentëve me Peltier/ftohës ajri (8-12°C)
 • Opcioni për të përdorur një reagjent për disa teste njëkohësisht

Softueri

 • Interface i përshtatshëm i përdoruesit
 • Lidhja me sistemin LIS
 • Programim për startim automatik të punës përfshirë edhe mirëmbajtjen automatike ditore
 • Metodat statistikore të përpunimit të rezultateve
 • Eksportimi i të dhënave në formatin e zgjedhur

Monitorimi i matjeve

 • Indikacion vizuel me ngjyrë i analizës së mostrës
 • Mundësia e monitorimit të reaksionit në kohë reale
 • Monitorimi i vëllimit të reagjentit
 • Raporte informative mbi gjendjen e analizatorit
sqSQ