Title Image

Euroarray (Euroimmun)

Çfarë është një microarray dhe si funksionon?

Parimi i një microarray të ADN-së

Microarray e ADN-së përbëhen nga sekuenca të ADN-së (probe) të cilat aplikohen në një material mbajtës të ngurtë, si qelqi, në pika të vogla mikroskopike të vendosura në pozicione të përcaktuara. Probe ndryshojnë nga njëra-tjetra për nga sekuenca e tyre e ADN-së - renditja e blloqeve të tyre ndërtuese (nukleotidet me bazat adeninë, A; citozinë, C; guaninë, G; timinë, T). Kur ADN-ja e një pacienti përmban segmente që përputhen me probe e microarray, zonat komplementare të ADN-së lidhen së bashku - ato hibridizohen. Kjo lidhje matet nëpërmjet një leximi të gjeneruar nga kompjuteri dhe vlerësohet si një sinjal pozitiv.

 

Pershkrimi në PDF

Shkarko

Përgatitja e mostrës: Izolimi i ADN-së

Për të detektuar me një microarray nëse ADN-ja e një pacienti përmban sekuenca të veçanta, ADN-ja duhet së pari të nxirret nga gjaku i pacientit. Kjo kryhet duke përdorur kite të izolimit të ADN-së.

Amplifikimi i ADN-së së pacientit: Reaksioni zinxhiror i polimerazës (PCR)

Sekuencat e ADN-së që kanë për tu analizuar amplifikohen miliona herë duke përdorur reaksionin zinxhiror të polimerazës (PCR). Dy molekula fillestare të ADN-së (primera) përcaktojnë rajonin që do të kopjohet. Nëse ADN-ja e pacientit përmban sekuencën përkatës (sekuencën e synuar), primerët lidhen dhe sekuenca e synuar kopjohet. Ky reaksion përsëritet shumë herë, në mënyrë që rajoni i ADN-së ndërmjet primerëve të amplifikohet shumë (në mënyrë eksponenciale). Produktet rezultuese të PCR-së etiketohen me një ngjyrë fluoreshente, e cila e mundëson zbulimin e tyre më pas nga microarray. Nëse sekuenca e synuar nuk është e pranishme në mostrën e pacientit, atëherë primerët nuk mund të lidhen dhe ADN-ja nuk amplifikohet.

Analiza e produkteve të PCR në microarray: Hibridizimi i microarray të ADN-së

Produktet e PCR inkubohen me microarray. Ato fillimisht përzihen me një pufer hibridizimi, i cili siguron kushte optimale për lidhjen e produkteve të PCR me probet komplementare në microarray. Kjo lidhje matet nëpërmjet sinjaleve të fluoreshencës të emetuara nga njollat.

sqSQ